عشق آسمانی

امید و آرامش رونق اقتصادی

امید و آرامش رونق اقتصادی

شعر زیبا از فردوسی – شاهنامه سر تخت شاهان بپیچد سه کار نخستین ز بیدادگر شهریار دگر آنکه بی مایه را برکشد ز مرد هنرمند برتر کشد سه دیگر که…
دکمه بازگشت به بالا