فروشگاه کسب و کار

میلیاردر جوان ثروت آفرینی

میلیاردر جوان ثروت آفرینی

میلیاردر جوان ثروت آفرینی

 
این کتاب برای همه کسانی که عزم موفقیت و ثروتمندی دارند مفید است و می تواند به تدریج باعثتغییر در نوع نگرش آنها شود
میلیونه ا نف ر ا ز مرد م کر ه زمی ن معتقدن د محکو م ب ه فقر،شکس ت و ناکام ی هستند.آنه ا گما ن م ی کنندشرایط زندگیشان برایشان مقدر شده و هرگونه تلاشی برای خارج شدن از فقر و شکست ، تلاشی بیهوده خواهد بود .آنها خود را بدشانس یا بدون پشتوانه می دانند. آنها نمی توانند باورکنند که با تغییرات کوچک و مرحله به مرحلهدر باور و نحوه…

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا