اعتماد به نفس

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفس عالی – گام هشتم

۱۰ گام طلایی برای داشتن اعتماد به نفسعالی 

گام هشتم :

در تکنولوژى فکر انسان ها را به دو دسته تقسیم کردیم

از ویژگى هاى انسان هاى نوع یک این است که در دنیایى از تردید زندگى مى کنند. انسان هایى که خود را باور ندارند و همواره دیگران را کسى مى دانند و خود را به حساب نمى آورند. هرگز قدرت تصمیم گیرى و انتخاب ندارند..همواره وابسته به دیگران هستند، آن ها همواره منتظر دیگران مى مانند تا آن ها کارى بکنند و تصمیمى بگیرند.این گونه انسان ها همواره در دنیاى تردید زندگى مى کنند. دنیاى تردید، دنیاى تلاطم و بى هویتى است. دنیاى نداشتن اعتماد به نفس و ضعف در خودباورى است.

نقطه مقابل چنین دنیایى، دنیاى شما انسانى است که با تکنولوژى فکر از خود انسان دیگرى ساخته اید و انسان نوع دو شده اید. انسانى در دنیایى از باور و اعتماد به نفس، انسانى در دنیایى از یقین، انسانى در دنیا ى از زیبایى و شخصیت. دنیاى یقین دنیاى باورها و اراده هاست.. دنیاى تصمیم ها و اقدام هاست؛ چنین دنیایى دنیاى موفقیت هاست، دنیاى تلاش و آرامش است، دنیاى سعادت و خوشبختى است و این دنیاى زیباى شماست.

خداوند مرا آزاد آفریده و من محکوم به هیچ سرنوشت از پیش تعیین شده اى نیستم

برگرفته از : skylove.ir

🆔 https://telegram.me/SuccessfulBusiness : @SuccessfulBusiness

 Http://SuccessfulBusiness.blog.ir 🌍

 

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا