فناوری

مرز سایبری

بین فضای مجازی و دنیای فیزیکی رابطه وجود دارد و این انسان ها هستند که هر دو حوزه را دستکاری می کنند

There is a relationship between cyberspace and physical world, and it is the human beings who manipulate the both domains

نه «دنیای جدید» است و نه «خانه نو»

It is neither a “new world” nor a “new home”

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا